Regulamin sklepu

REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

 

 

I. INFORMACJE O PRZEDSIĘBIORCY

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady dokonywania zakupów przez podmioty, w tym konsumentów, nabywających Towary za pośrednictwem sklepu internetowego działającym pod adresem www.gorsetipodwiazka.pl, prowadzonym przez Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowa 84, 04-519 Warszawa, NIP: 525-137-23-97 zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej.

Dane Kontaktowe:


II.  DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:
1.    Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Korkowa 84, 04- 519 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy NIP: 525-137-23-97 REGON: 012262050.

2.    Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu poprzez stronę internetową www.gorsetipodwiazka.pl.
3.    Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.    Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.
5.    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.gorsetipodwiazka.pl
6.    Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu, zgodnie z Regulaminem.
7.    Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym gorsetipodwiazka.pl, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,  określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 
13.Administrator - oznacza Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Korkowa 84, 04- 519 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy NIP: 525-137-23-97 REGON: 012262050., która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

14. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.gorsetipodwiazka.pl

2.    Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określa dokument Polityka prywatności i cookies dostępny w postaci odnośnika na stronie www.gorsetipodwiazka.pl
5.    Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.
6.    Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.
7.    Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.
8.    Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:
a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje, Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
b. Dane i informacje, które Klient podaje Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu są zgodne z prawdą.
c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin.

9. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: sklep@gorsetipodwiazka.pl

10. Celem prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego korzystający (Klient) powinien dysponować sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:  (a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu (w przypadku Aplikacji - urządzenie mobilne); (b) dostęp do poczty elektronicznej; (c) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 55.0  i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 52.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 59.0. i wyższej, Safari w wersji 11.0 i wyższej; (d) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x800; (e) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript;. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.gorsetipodwiazka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień KLIENTÓW, wynikających z rozporządzenia RODO – załącznik 1. KLIENT ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.

2. KLIENT ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony ADMINISTRATORA, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe KLIENT może żądać od ADMINISTRATORA przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).

 

V. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię gorsetipodwiazka.pl

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

VI.    TOWARY

 

1.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.
2.    Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3.    Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

VII.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

 

1. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym gorsetipodwiazka.pl jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

2. Zamówienia przez Sklep Internetowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów).

3. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie „POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie  do Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem w Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem na stronie gorsetipodwiazka.pl oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.

4. Również przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.

5. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzyma drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep zastrzega sobie możliwość telefonicznego lub w treści korespondencji e-mail potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, weryfikacja negatywna może skutkować anulowaniem zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży.

6. Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz podczas komunikacji ze Sklepem jest podanie prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu na który ma być wysłany towar, adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia.

7. Konsument może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź za pomocą formularza drogą e-mail do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania (do 4h).

8. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie.

9. Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu jest cena Towaru zgodna z cennikiem w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

10. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Konsument informowany jest (telefonicznie/ droga mailową) przez Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu o stanie zamówienia. Konsument może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Konsumenta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 

VIII.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY

 

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

2. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.

3. Szczegółowy cennik kosztów dostawy można znaleźć na stronie: Koszty dostawy

4. Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu Zamówienie.

5. Promocje w Sklepie gorsetipodwiazka.pl nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest zwyczajowo ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

7. Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów i dołączane do przesyłki z zamówionym przez Konsumenta towarem. Konsument ma prawo zażyczyć sobie nie dołączanie do przesyłki szczegółowego zestawienia zawartości tejże przesyłki. Do zamówienia dołączony jest paragon.

 

IX.    FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

 

  • PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM
  • PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nieprzekraczającym 5 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.
  • PRZELEW MTRANSFER: szybki przelew dla klientów posiadających konto w MBanku. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu. 


          Numer konta: 11 1140 2004 0000 3402 7940 6335
          Bank: MBank
          Dane do przelewu: Gorset i Podwiazka Salon Bra-Fittingu Dorota Kania 

         Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej


2.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.
3.    Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:
a.    Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu w terminie 5 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;
b
.    Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

 

X.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA

 

1.  Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, zgodnie z dniami i godzinami pracy sklepu (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta lub w momencie skompletowania przez Sklep wszystkich zamówionych przez Konsumenta produktów i/lub zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

2.Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

      1. przypadku zamówień płatnych przy odbiorze osobistym - po złożeniu zamówienia,
      2. w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu na koncie Sklepu.

3. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Konsumenta składa się czas sprowadzenia towaru oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej (paczka pocztowa) i kurier DPD na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Konsumenta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.

a. termin otrzymania przesyłki = czas sprowadzenia towaru + czas dostawy

b. w dniu wysyłki zamówienia Konsument jest informowany o tym fakcie w wiadomości e-mail.

4. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Gorset i Podwiązka Salon Bra-Fittingu i Konsument postanowią wspólnie inaczej.

5.Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.

6. Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

7.W przypadku nieprzewidzianych sytuacji Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

8. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

XI.    REKLAMACJA
 

1.    Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz legalnie można           sprzedawać je na polskim rynku.

2.    Jeżeli zdarzy się sytuacja w której Klient dopatrzy się wad ma możliwość złożenia reklamacji- formularz reklamacyjny

3.    Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu dostępnym w serwisie Sklepu w terminie do 14 dni od daty jej wykrycia oraz poinformowanie o reklamacji Sklep drogą mailową.

4.    W przypadku Reklamacji Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym oryginałem dowodu zakupu i opisem reklamacji na adres Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu ul. Korkowa 84, 04-519 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA GORSET & PODWIĄZKA”

5.   Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami, a gdyby to nie było możliwe to poinformuje w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych roboczych.Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru.

6.  Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą ( wada zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy,       gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu gorsetipodwiazka.pl, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w               chwili zawarcia umowy Konsument o niej nie wiedział.

7.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to         już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu         w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Gorset &                  Podwiązka Salon Bra-Fittingu towary do wyboru w równoważnej cenie.

8.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: sklep@gorsetipodwiazka.pl 

9.   Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

10. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy

      zgłaszać na adres korkowa@gorsetipodwiazka.pl 

 

XII.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie (art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827). Termin czternastodniowy w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest do pobrania tutaj.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą. Sklep zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób oferowany przez sklep).

3. Zwrot jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny ( art.38 punkt 6) i nie został w żaden sposób zniszczony (odesłany w wymaganym terminie, zawierający dowód zakupu, z metkami i pudełkiem, bez zabrudzeń, „pozbawiony zapachu” np. kremów, perfum).Towar do zwrotu prosimy pakować  w sposób gwarantujący bezpieczeństwo jego zawartości, mając na uwadze wykluczenie uszkodzeń- gorsety, bieliznę i dodatki należy odsyłać w twardym kartonie, aby produkty mogły trafić do sklepu  w nienaruszonym stanie. Towar uszkodzony podczas transportu nie podlega zwrotowi.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność materialną za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. (UOKiK Art. 34 pkt.4) czyli Klient ma możliwość zapoznania się z towarem w sposób w jaki zrobiłby to w sklepie stacjonarnym bez umniejszania ich higienicznego charakteru.
W przypadku bielizny zwrot rzeczy używanej będzie, ze względów higienicznych traktowany jako znaczne zmniejszenie wartości rzeczy. Zwrot całej kwoty jest możliwy tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest pozbawiony zapachów, jest kompletny, ma oryginalne, niezerwane metki i nie został w żaden sposób zniszczony. Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo, chyba, że strony uzgodniły inaczej.

5. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów.

7.   Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

8.   Zwrot należności za otrzymany Towar nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez nas przesyłki oraz zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.

9. Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności:

1. gdy zakupiony towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta). Dotyczy to produktów, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta.

2. gdy zakupiony towar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary te dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

XIII.    ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1.    Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:
a.    anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;
b.    zwrotu należności za produkty wskutek odstąpienia od umowy.
c.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.


2.    Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta), za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie.

 

XIV.    DANE  OSOBOWE

1.    Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2.    Klienci sklepu Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.gorsetipodwiazka.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3.   Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.gorsetipodwiazka.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest Gorset & Podwiązka Salon Bra-Fittingu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Korkowa 84, 04-519 Warszawa. Klienci dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji Zamówienia, a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system:

a)  Przelew zwykły,  dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez Państwa z waszego banku. 

b)  Przelew poprzez internetowy system płatności MTransfer bank MBank. Realizacja zamówienia odbywa się po autoryzacji wpłaty w systemie banku. Bezpieczeństwo transakcji jest zapewniane przez  technologie bankowe. PCI DSS, SSL Secure.

 

XV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Gorset & Podwiązka Salon Bra-fittingu w języku polskim i podlega prawu polskiemu. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przekazanie klientowi, akceptacji zamówienia w formie e-maila oraz przesłanego wraz z Towarem paragonu fiskalnego wskazującego na sprzedawcę, Towar, cenę, ilość nabytego Towaru.

2.    Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

3.    Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

4.    Wszystkie prawa do zdjęć i materiałów video oraz tekstów zamieszczonych na stronie www.gorsetipodwiazka.pl przysługują Gorset & Podwiązka Salon Bra-fittingu. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

5.   Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie www.gorsetipodwiazka.pl

6.   Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019r.